Aktualności

„Vademecum wyborcze katolika"

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

               

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik. 

1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

2. Znaczenie dobra wspólnego

 

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

3. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

4. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

5. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.  

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

Parafialne Podziękowanie za plony

17 września w kościele parafialnym w Trzebiczu o godz. 11.30 ks. proboszcz Tadeusz Wołoszyn sprawował Eucharystię w intencji podziękowania za tegoroczne plony. Dekoracje kościoła przygotował KGW Stokrotki.

Podczas Eucharystii złożono także życzenia dla pań Alicji Czyrniańkiej oraz Beacie Turczyn z okazji przyznania odznaczenia " Zasłużony dla Diecezji Zielonogórskogorzowskiej".

zdjęcia : Sołectwo Trzebicz

Galeria

 

376717757 3543221459329630 8410074297186718451 n

 

 

 

Komunikat w związku z przekazaniem relikwii bł. rodziny Ulmów

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM RELIKWII

BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY ULMÓW

Drodzy Diecezjanie,

w niedzielę 10 września br. w Markowej na Podkarpaciu miała miejsce uroczysta beatyfikacja rodziny Ulmów: Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci. W imię wierności Chrystusowi oddali oni własne życie w heroicznym akcie miłości bliźniego ratując rodziny żydowskie w czasie drugiej wojny światowej.

Ci Błogosławieni Męczennicy dają nam „przykład jakże niezwykłej rodziny, która osiągała świętość w zwyczajnych okolicznościach życia. [...] Ukazują przede wszystkim piękno i wartość małżeństwa opartego na Chrystusie, gdzie Boża łaska jest fundamentem wszystkiego. Ich miłość realizowana w codzienności może również motywować do otwartości na życie oraz do wzięcia odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Heroiczna postawa miłości wobec bliźnich, powinna pobudzać nas do życia nie tyle dla własnej wygody czy chęci posiadania, ale do życia będącego darem siebie dla innych” (List pasterski KEP dotyczący beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci).

Dzięki życzliwości abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego, do naszej diecezji trafią relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Ich przekazanie odbędzie się podczas odpustu Matki Bożej Różańcowej w diecezjalnym sanktuarium w Rokitnie w sobotę 7 października bieżącego roku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00, a sumie odpustowej sprawowanej o godz. 12.00 będzie przewodniczył abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, a wcześniej również pasterz naszej diecezji.

Do udziału w rokitniańskim odpuście różańcowym połączonym z przekazaniem relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów gorąco zapraszam wszystkich diecezjan, a w sposób szczególny wszystkich członków Żywego Różańca. Księży Proboszczów proszę o zorganizowanie wyjazdów z parafii i dekanatów, tak aby umożliwić dotarcie do Rokitna jak największej liczbie wiernych.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 15 września 2023 r.

Znak: B2-14/23

30-lecie Apostolatu Maryjnego w Drezdenku

16 września w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku odbyła się Uroczystość 30-lecia AM w Drezdenku. Na te święto przybył do Drezdenka przybył Bp Paweł Socha , który przewodniczył Mszy świętej. Do Drezdenka przybyli także członkowie AM z naszego Dekanatu.  Z naszej Parafii także udali się reprezentanci na czele z ks. proboszczem Tadeuszem Wołoszyn.

zdjęcia : Aspekty

379731764 691974489640205 245764824674015340 n

 

376237787 691974472973540 2197654191993990185 n

 

378272800 691973756306945 5249438199673851995 n

KGW Stokrotki Trzebicz w Licheniu

W  dniach 9 - 10 września  KGW Stokrotki uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Kół Wiejskich w Licheniu . Reprezentowały one naszą Parafię , Gminę oraz Powiat w Sanktuarium Maryjnym  , gdzie dziękowano za tegoroczne plony.

374276063 3538052523179857 6445817634007501648 n

Zdjęcia: Sołectwo Trzebicz

 

Galeria

 

 

Odznaczenia " Zasłużony dla diecezji zielonogórskogorzowskiej"

W dniu 8 września w katedrze gorzowskiej J. E. Ks. Bp Tadeusz Litynski wręczył odznaczenie " Zasłużony dla diecezji zielonogorskogorzowskiej" . Wyróżnienie otrzymało 21 osób , w tym 2 z naszej Parafii. Są to p. Alicja Czyrniańska oraz p. Beata Turczyn.

Zdjęcie : ZGG Gość Niedzielny

376269563 773360884795369 82718815199246767 n